ABSTRACT – Slump debris flows in the Akovolwo Mountains…

Natural Hazards 01/1988; 1(2):145-154. DOI:10.1007/BF00126611