ABSTRACT – A new type of angular phenothiazine…

Tetrahedron 12/1986; 42(10):2771-2775. DOI:10.1016/S0040-4020(01)90564-2